Previous Home Next

Rubik's 06 White - Yellow, White next to Orange next to Green Arxon 1980

Rubik's had different color scheme

Orientation: White on front,Green on top, Organe is left

White - Yellow

Green -Blue

Orange - Red

Arxon 1980