Previous Home Next

Rubik's 06 White - Yellow, White next to Red next to Green Arxon 1980

Rubik's had different color scheme

Orientation: White on front,Green on top, Red is left

White - Yellow

Green - Blue

Red - Orange

Arxon 1980